SK CZ HU HR EN

Obchodní podmínky

OBECNÉ A DEFINICE

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti podnikatelského subjektu Japitex sro, se sídlem Podháj 14, 974 05, Banská Bystrica IČ: 36034827, DIČ: SK2020087564 zapsaného v OR Okresního soudu BB Oddíl: Sro, vložka číslo: 5801 / S, (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce prodávajícího www.japitex.cz (dále jen "japitex.cz") a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen "kupní smlouva"). (Prodávající a Kupující společně dále jen "Smluvní strany").

 2. Tyto VOP platí pro koupi zboží objednaného prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "E-obchod") na japitex.cz

 3. VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na japitex.cz

 4. Všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

 5. Práva Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. a zákona č.102/2014 na ochranu spotřebitele při prodeji zboží a poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory zůstávají těmito VOP nedotčeny. 

 6. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická osoba nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím E-obchodu na japitex.cz

 7. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E-obchodu na japitex.sk a celková cena tohoto zboží, zpracovaný systémem E-obchodu.

 8. Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na japitex.cz

 9. Celý obsah Stránky je chráněn autorským právem. Uživatelé nesmí měnit, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, zveřejňovat, prodávat, udělovat povolení, vytvářet odvozená díla nebo používat jakýkoliv obsah Stránky pro komerční nebo veřejné účely bez souhlasu jednatele společnosti Japitex s.r.o.

 10. Kontaktní údaje Prodávajícího pro Kupující:  

Ing. Peter Hudec
Tel.: +421 908 815 654
E-mail: eshop@japitex.sk

OBJEDNÁVKA

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.

 2. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající také neodpovídá za škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo a / nebo se přístupové heslo Kupujícího dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího.

 3. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.

 4. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) případně telefonicky obsah elektronické objednávky Kupujícího, a to neprodleně po jejím obdržení Prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen o tom vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu eshop@japitex.sk

 5. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

Identifikace Kupujícího, tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, kontakt (telefon a e-mailová adresa) a v případě právnických osob nebo živnostníků IČO, DIČ;
Popis a název objednávaného zboží podle katalogu;
Množství objednávaného zboží;
Adresa místa dodání zboží (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla / bydliště Kupujícího);

 1. Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému zpřesnění a / nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a / nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou. 

 2. Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.

STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Prodávající má právo zrušit objednávku z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradní plnění. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem.

 2. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 1. Jestliže prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

 2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č.102 / 2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

 3. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.      

 4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se: 

  a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, který byl dodaný jako poslední, 

  b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, 

  c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně v určeném období ode dne převzetí prvního dodaného zboží. 

 5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 6. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

 7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat datum odstoupení od smlouvy, jméno a adresu kupujícího, datum objednávky a přesnou specifikaci zboží. Kromě toho doporučujeme uvést i způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění s číslem bankovního účtu a / nebo preferovanou poštovní adresou kupujícího. 

 8. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího nelze požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

 9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. 

 10. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané.

 11. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.  

 12. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.  

 13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.  

 14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky. 

 15. $ 9 Povinnosti prodávajícího při odstoupení od smlouvy  

(a) Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků, tím není dotčeno ustanovení § 8 odst.5.

(b) Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 1 stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.

 1. V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:      
  ○ prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,      
  ○ prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,      
  ○ prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,      
  ○ poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.      
  ○ prodej zboží, který byl v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený nebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím nelze bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontovaný nábytek apod.      

  • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla prodávajícího nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. 

  • Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí prodávající ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí. 

  • Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. 

  • Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. 

  • Ustanovení tohoto článku obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) zákona. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí. 

  • Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnou jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy. 

  POUČENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁV KUPUJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

  Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete/převezme zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese Japitex sro Povstalecká 61 Banská Bystrica 97409 Slovensko email: eshop@japitex.sk, tel. č. +421 944 353 654. Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který se nachází jako příloha č. 1 obchodních a reklamačních podmínek. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem, resp. na jiném trvanlivém nosiči. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud je zaslání sdělení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

  1. Důsledky odstoupení od smlouvy     

  V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na adresu sídla společnosti bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží Ponesete. Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

  Věková hranice

  Na našem e-shopu www.japitex.sk mohou objednávat pouze osoby starší 16 let. Pokud je zákazník mladší 16 let, musí za něj zboží objednat jeho zákonný zástupce nebo jiná osoba starší 16 let.

  Cenové podmínky

  1. Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím Japitex.sk je uvedena vždy vedle vybraného zboží. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě japitex.sk jsou konečné uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud to u konkrétního výrobku není uvedeno jinak. 

  2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na japitex.sk s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na Japitex.sk. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané. V případě, že se na japitex.sk objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. jde-li o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se odlišuje od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0 EUR" nebo "1 EUR", Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit. 

  3. V případě větších objednávek je možné si dohodnout individuální slevu, v závislosti na objemu objednaného zboží. 

  PLATEBNÍ PODMÍNKY

  Platební podmínky naleznete zde.

  DODACÍ PODMÍNKY

  1. Cenu jednotlivých druhů dopravy naleznete zde

  2. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

  3. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat doklad o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

  4. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která nejeví tyto znaky. Dopravce Slovenská pošta či GLS kurýrní společnost je povinna prodat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce. Jestliže zásilka nebyla při přebírání poškozena, a přesto je zboží po rozbalení poškozené, ohlaste to neprodleně Prodávajícímu (nejpozději do tří pracovních dnů). Pokud tak neučiníte, můžete si uplatnit nároky z vad zjištěných při prohlídce jen pokud prokážete, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí. 

  5. Ceny a podmínky dodání zboží na území členských států Evropské unie najdete zde.

  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

  1. Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu.

  2. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.

  3. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacené. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují v sídle prodávajícího nebo v provozu jiného subjektu určeného na výkon opravy (záruční servis). Adresy a telefonní čísla najde kupující v sekci Kontakt na webových stránkách www.japitex.cz

  4. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího. Zboží prosím doručte čisté, mechanicky nepoškozené, včetně požadovaných dokladů (faktura). Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Doporučujeme odeslané zboží pojistit.

  5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

  6. Všechny právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné včetně nákladů na doručení opraveného zboží Kupujícímu.

  7. Záruka se nevztahuje na chyby, závady, nedostatky a poškození, které vznikly v důsledku používání, opotřebení, nesprávného používání nebo nesprávného ošetřování zboží ze strany zákazníka.      

  8. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamační protokol.      

  Reklamační formulář ke stažení naleznete zde

  OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

  1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.      

  2. Strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.      

  3. Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části Můj účet.      

  4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že smyslu ust. § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ") prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.      

  5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona, aby prodávající zpracoval a uchoval jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích.  

  6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.      

  7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.      

  8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny těchto obchodních a reklamačních podmínkách zvlášť a zajistí, aby se osobní údaje zpracovávaly a využívaly výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro které byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.      

  9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 9.5 těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu.

  10. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil: a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek, b) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci, c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou a v rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu pokud kupující právnickou osobou, e) že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout, 

  11. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu. 

  12. KKupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat: a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány, b) účel zpracování osobních údajů, c) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracovávání svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu: i) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován, ii) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ, d) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje ke zpracování, e) ve všeobecně srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování , f) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména i) poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje, ii) informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté, iii) okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny, iv) formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny, v) třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů, g) opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, h) likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení, i) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOOÚ nebo jiného platného předpisu SR.  

  13. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat proti: a) zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci, b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

  14. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí. 

  15. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle odst. 9.18. těchto Obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.  

  16. Pokud kupující uplatní své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání.  

  17. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.  

  18. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost kupujícího podle tohoto čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně ho informovat nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti nebo požadavky.  

  19. Omezení práv kupujícího podle § 28 odst. 2 ZnOOÚ prodávající neprodleně písemně oznámí dotyčné osobě a Úřadu na ochranu osobních údajů.  

  20. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ při zpracovávání osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců: Slovenská pošta, as, se sídlem Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36631124, společnosti GLS General Logistics Systems sro, Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO 36624942  

  21. Osoby mladší 16 let mají přísně zakázáno uvádět své osobní údaje na našem e-shopu.  

  Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění.
  Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, že nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.
  Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a jejíž nemohly zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péče, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.
  V případě, že nastane událost podle bodu 2 jsou Smluvní strany povinné si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.

  ORGÁN DOZORU

  Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Banskobystrický kraj,
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1,

  tel.: 048/412 49 69, email: bb@soi.sk

  ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ SPOTŘEBITELŮ

  1. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternatívneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů      

  Závěrečná ustanovení

  1. Při nákupu zboží na japitex.cz se předpokládá ze strany Kupujícího znalost technických možností internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.      

  2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na japitex.cz Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje Kupujícího.      

  3. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na japitex.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.      

  4. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací ze japitex.cz      

  5. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na japitex.cz      

  6. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit a / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na japitex.cz

  7. Strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.

  8. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí. 

  9. Kupující a prodávající se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy. 

  10. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek, neodpovídá prodávající, kupujícímu a ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokážou, příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto VOP jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP a zbylé části příslušného ustanovení VOP tím zůstávají nedotčeny.  

  11. VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou s výjimkou, pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.  

  Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit všeobecné obchodní podmínky i bez předchozího upozornění.

  Přihlaste se do newsletteru a získejte slevu 125 Kč

  Nikdy nezmeškejte nabídku. Přihlaste se do newsletteru a získejte slevu 125 Kč, která platí na první nákup v hodnotě 1275 Kč

  ×